Breaking News
Home / خدماتي Ùˆ آموزشي / دانلود بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره فایل ورد (word)

دانلود بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره فایل ورد (word) دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره فایل ورد (word) :

چكیده

هدف از تحقیق حاضر دانلود بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره فایل ورد (word) كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش كاركنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش كاركنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و تحقیق خود بر روی انگیزش كاركنان و همین طور افزایش سابقه كاری مدیران بر روی انگیزش كاركنان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از مدیران و كاركنان آموزش و پرورش كه شامل معلّمین و دبیران و آموزگاران است كه یك این جامعه 280 نفر است كه 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش كاركنان و مدیران بر روی آنها اجرا گردیده كه این پرسش نامه 60 سئوال دو گزینه ای بله و خیر دارد كه جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری X2 استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده نشان می دهد كه انگیزه امنیّتی، افزایش تحصیلات و همین طور سابقه كاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش كاركنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

فصل اول

كلیّـات تحقیق

مقدمه :

گرچه اختلافات بی حد و آشكار بین رفتارهای آدمیان وجود دارد ولی كوشش های معینی وجود دارند كه برای تمام دنیا یكسان است.در اینجا كوشش می شود كه نقش اصلی ، جهت انگیزه های مهم و اساسی انسان تعیین گردد.اساساً پویایی رفتار (زیر بنای رفتار) انسان، انگیزه است كه او را به سوی ارضای نیازهای اساسی سوق می دهد به عبارت دیگر كنش هایی كه فرد از خود نشان می دهد تماماً برای برقراری توازن و انسجام نیازهای انسانی است هرچند نمی توان به طور كامل جریان های آنها را دریافت.انسجام روانی فرد وابسته به تماس مناسب وی با محیط خارج و سطوح مناسب تحریكات یا اطلاعاتی است كه دریافت می دارد.افراد بیشتر پذیرای اطلاعاتی می شوند كه به خورد آنها داده می شود.حتی در شرایط ناگوار زندگی آشكار گردیده است كه حداقل انگیزه و فعالیت كه در هر فرد و در زمان های مختلف در نوسان است برای انسجام طبیعی روانی ضروری است تحت تأثیر بعضی شرایط مثلاً عدم تحریك های مناسب فرد احساس ملال ربی حوصلگی می كند و ممكن است كوشش نماید كه سطح تحریك خود را از طریق انجام دادن بعضی امور گوناگون یا درگیر شدن با یك فعالیت هیجان آور انجام دهد برعكس تحت تأثیر تحریك یا فشارهای فوق العاده یا بیش از اندازه ممكن است فرد كوشش كند كه سطح فعالیت و درون داد خویش را كاهش دهد.

انسان فطرتاً كنجكاو است و او برای فهمیدن و رسیدن به تصویری معنی دار از دنیای خویش همواره در تلاش است.اگر فرد نتواند نظم و ترتیب را در محیط خویش بیابد قادر نیست كه پاسخ های مثبت و مناسب نسبت به آنها داشته باشد.آداب و رسوم و قوانین اجتماعی تا حدودی انعكاس هایی از انگیزه نظم و فهم و پیش بینی هستند.كوشش بشر برای نظم، فهم و پیش بینی در كنجكاوی وی درباره خویشتن و جستجوی دانش درباره دنیای اطرافش آشكار می شود.برای این مقصود همواره تجارب جدید بر اساس پیش فرض های موجود و قدیمی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. (آزاد صبان 138 صفحه 68)

بیان مسئله :

نیروی انسانی شاغل در سازمان ها، اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران است و مدیریت منابع انسانی مهمترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد.رفتار و فعالیت انسان ها ناشی از انگیزه ها یا نیازهای آنان است.مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه ها و نیازهای واقعی كاركنان تحت مدیریت خود می توانند به موقع و به طور صحیح به ارضاء نیازها و انگیزه های آنان اقدام نموده و از نیروی انسانی سازمان به نحو مطلوب در راستای اهداف سازمان بهره وری كنند.مدیریت صحیح در سازمان ها ایجاب می كند كه مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه های نیروی انسانی تحت مدیریت خود همت گمارند و عدم توجه به ارضاء نیازهای نیروی انسانی باعث بروز رفتارهای سوء مانند ناكامی، لاقیدی، پرخاشگری و … می شود و عدم همسوئی در نگرش مدیران و كاركنان در مورد نیازها و انگیزه های كاركنان از عوامل مهم بروز مشكلات نیروی انسانی در سازمان هاست.در همین راستا این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و كاركنان همین اداره پرداخته و اینكه نوع نگرش مدیران و اهمیت به انگیزه ها می تواند در انگیزه كاركنان هم تأثیر بگذارد یا نه.

و سئوال پژوهش

1 – آیا انگیزش خودیابی مدیران بر انگیزه كاركنان می تواند مؤثر باشد؟

2 – آیا سابقه كاری مدیران بر انگیزش فعالیت كاركنان می تواند مؤثر باشد؟

3 – آیا توجه به نیازهای امنیتی كاركنان توسط مدیران و انگیزه امنیتی كاركنان رابطه وجود دارد؟

4 – آیا افزایش تحصیلات مدیران در نگرش و انگیزش احترام و منزلت كاركنان مؤثر است؟

هدف های تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر بررسی نیازها و انگیزش كاركنان و مدیران و آموزگاران مدارس اعم از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با نیازهای مدیران آموزش و پرورش و مدارس است و اینكه آیا سابقه كاری و افزایش تحصیلات و یا اهمیت دادن به نیازهای امنیتی و خودیابی می تواند در انگیزش و نیازهای كاركنان آموزش و پرورش تأثیر داشته باشد یا نه.

فرضیه های تحقیق :

1 –آیا از دیدگاه مدیران افزایش تحصیلات موجب ارتقاء انگیزش كاركنان می شود؟

2- افزایش خودیابی در مدیران برروی انگیزش خود یابی و تحق ذات كاركنان موثر بوده است .

3- توجه به نیازهای امنیتی كاركنان توسط مدیران و انگیزش كاركنان رابطه وجود دارد .

4- بین سابقه كاری مدیران و انگیزش كاركنان رابطه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

نیروی انسانی شاغل در سازمان ها مهمترین سرمایه در اختیار مدیران است كه مدیریت منابع انسانی اصلی ترین وظیفه مدیران سازمان هاست . منابع انسانی جزء دارایی هاست كه مستلزم مدیریت شایسته و متناسب است.افراد انسانی نه فقط از لحا ظ توانایی انجام كار بلكه از لحاظ علل یا اراده انجام كار (انگیزش) با هم متفاوتند.انگیزه ها، چراهای رفتارند و موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند.نیاز ما ماهتیای دلایل اصلی عمل به شمار می روند كه مدیریت صحیح در سازمان ها ایجاب می كند كه مدیران با شناخت و پیش بینی انگیزه های نیروی انسانی تحت مدیریت خود همت گمارند تا بتوانند با ارضاء صحیح و به موقع نیازهای آنان زمینه فعالیت و بازدهی واقعی آنان را در جهت اهداف سازمانی فراهم نمایند.مدیرانی كه در انگیزش كاركنان خود موفق هستند غالباً محیطی فراهم كرده اند كه در آن هدف های مقتضی و مناسب برای ارضاء نیازهای آنان مهیا شود و امید است با تحقیقات انجام شده بتوان رابطه بین مدیران و كاركنان را از قبل بیشتر به هم نزدیك كرد تا بتوان محیط كاری بدون دغدغه داشته باشیم. (شكوری، 1381، صفحه 31)

متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها :

افزایش تحصیلات

انگیزش احترام

افزایش خودیابی

نیازها و انگیزش امنیتی

سابقه كار

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم :

انگیزش عبارتند از نیرویی است كه از درون موجب تحریك فرد شده وی را به سوی هدف، سمت و جهت معینی رهسپار می كند.

انگیزش خودیابی و تحقق خود كه در سطح كمال و خودشكوفایی را می توان در رشد بدنی، رفتارهای جنسی و تشكیل خانواده كه برای تداوم و حفظ جاودانی خویش تلاش كند و رسیدن به عالی ترین درجات و قبول كردن خود و به عبارتی بدست آوردن نمره ای كه آزمودنی از پرسش نامه انگیزش و سئوالات مربوط به انگیزش خودیابی بدست آورده است.

انگیزش امنیتی به حالتی گفته می شود كه فرد احساس یا كنش هایی كه فرد در موقعیت های ترس آور و خطرناك به وجود می آورد برای اینكه در امان باشد و برای حفظ این امنیت دچار تلاش هایی می شود و گاهی مبارزه با كسانی كه این امنیت را از بین می برند.

افزایش تحصیلات به تحصیلاتی كه مدیران مراكز بر خود دارند كه گاهی این تحصیلات در سطح دیپلم و فوق دیپلم است كه امروزه با بالا رفتن آگاهی های مردمی تحصیلات عالیه به لیسانس و فوق لیسانس كشانده شده است.

سابقه كاری هم عبارتند از مدت انجام وظیفه در مؤسسه و یا محل كاری است كه مدیر یا كاركنان در آن مشغول بوده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

دانلود طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه رانندگی فایل ورد (word)

 دانلود طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه رانندگی فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و …